Choď na obsah Choď na menu
 


Usilovní mravčekovia

3. 10. 2010

Ciele nášho školského vzdelávacieho programu (ŠKVP):

 • Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.
 • Rozvíjať osobnosť dieťa a všestranne ho pripraviť na školské vzdelávanie.
 • Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivosť, psychomotorické schopnosti.
 • Naučiť sa kultivovať svoju osobnosť, pracovať v skupine a preberať za seba zodpovednosť.
 • Posilňovať úctu k rodičom a ostatným ľuďom, ku kultúrnym a národným hodnotám.
 • Naučiť sa starať sa a chrániť svoje zdravie a životné prostredie.

 

 

Vlastné zameranie materskej školy:

 • Oboznamovanie sa s ľudovými tradíciami

Projekt je zameraný na rozvoj a zachovanie ľudových tradícií a lásky k rodnému kraju.

 • Čarovanie s ceruzkou

Projekt je zameraný na rozvoj grafomotoriky detí.

 • Rozvoj elementárnej gramotnosti s počítačom

Cieľom projektu je hravou a nenásilnou formou rozvíjať elementárnu gramotnosť detí pri práci s počítačom.

 • Chráňme si prírodu

Cieľom projektu je rozvíjať kladný vzťah k prírode a k životnému prostrediu. Naučiť sa mať v úcte všetky formy a druhy života.

 • Škola podporujúca zdravie

Projekt je zameraný na rozvoj duševného zdravia a zdravého životného životného štýlu.

 

 

Krúžková činnosť

 • Malí ekológovia

Cieľom krúžku je prostredníctvom tvorivých dielní, zaujímavých pomôcok a dramatickej činnosti priblížiť deťom význam, čaro a silu prírody. Naučiť sa ju chrániť a tráviť v nej viac času. Cieľom krúžku je i upevňovať medziľudské vzťahy a rozvinúť umeleckú tvorivosť detí.

 • Veselá angličtina

Cieľom je veselou a hravou formou získať elementárne poznatky cudzieho jazyka.